Lietuvoje aktualiausios, su oro tarša susijusios ir oro kokybei įtaką darančios problemos yra miestuose ir kitose gyvenamosiose zonose vietinių oro taršos šaltinių – transporto, pramonės ir energetikos objektų, sąvartynų, nuotekų valymo įrenginių ir daugelio kitų objektų, generuojančių kvapus – išmetami teršalai. Šių metų birželio mėnesį išleista Valstybės kontrolės veiklos audito ataskaita „Aplinkos oro būklės vertinimas“ apžvelgė visą eilę aplinkos oro būklės stebėjimo spragų šalies mastu. Valstybės kontrolės veiklos auditas atskleidė, kad Lietuvoje nėra užtikrinamas sistemingas ir kompleksiškas aplinkos oro būklės stebėjimas – nuolatinė oro kokybės stebėsena valstybės lygmeniu nevykdoma 51 iš 58 aplinkos oro  monitoringo  zonos ribose esančių savivaldybių, taip pat oro kokybė nestebima taršiausiose šalies vietose ir įmonėse. Anot ataskaitos, ne visos oro kokybės tyrimų stotys atitinka numatytus kriterijus, o stočių vietos nėra išdėstomos taip, kad jose būtų galima gauti duomenis apie zonose ir aglomeracijose esančias teritorijas, kuriose yra didžiausia teršalų koncentracija, taipogi teršalai stotyse matuojami ne visą nustatytą laikotarpį, todėl nesurenkamas minimalus duomenų kiekis. Net 38 proc. ūkio sektorių oro kokybės tyrimai yra vykdyti taikant žemesnio negu reikalaujamas 19 tikslumo lygio metodą TIER – detaliai neatskleidžiami taršos šaltiniai, jų poveikio mastas oro taršai. Tokie savivaldybių aplinkos oro monitoringo duomenys nenaudojami valstybiniam monitoringui, nes jų monitoringo metodų ir tyrimų periodiškumas neatitinka taikomų metodų bei duomenų kokybės.

Siekiant, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų nacionalinė apskaita būtų tiksli ir detaliai atskleistų kiekvieno apskaitomo teršalo taršos šaltinį ir jų poveikio mastą oro taršai, reikia didinti ūkinės veiklos sektorių, kuriuose tarša skaičiuojama aukštesnio tikslumo metodu (TIER2 ar TIER3), skaičių. Oro monitoringo sistemos turi būti patikimos pramoninės sistemos, išsiskiriančios kiek galima žemesniu matuojamų komponentų aptikimo lygiu ir ilgu aptarnavimo periodiškumu.

Kad būtų tinkamai reguliuojamas į aplinkos orą patenkančių teršalų kiekis ir sudaromos sąlygos valdyti aplinkos oro kokybę, svarbu turėti objektyvią informaciją apie atitinkamai susidarančių teršalų koncentraciją. Šiam tikslui diegiamos nepertraukiamo veikimo („on- line“) oro monitoringos sistemos, kurių paskirtis yra atitinkamų komponentų: sieros dioksido SO2, vandenilio sulfido H2S, amoniako NH3, lakiųjų organinių junginių LOJ, merkaptanų CH3SH, azoto oksidų, ES direktyvomis reglamentuojamų sunkiųjų metalų, patvariųjų organinių ir kitų teršalų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų koncentracijos matavimas. Šios sistemos įprastai diegiamos kartu su meteorologiniais duomenimis (temperatūros, drėgmės, vėjo greičio ir krypties sensoriai), kurių pagalba galima atlikti taršos sklaidos modeliavimą, kai reikia įvertinti oro teršalų koncentracijos pasiskirstymą erdvėje, ūkinės ar kitokios veiklos, su aplinkos oro tarša susijusių įvykių poveikį aplinkos orui bei gyventojų aplinkai, modeliuoti įvairius scenarijus numatomų priemonių veiksmingumui nustatyti.

Oro monitoringo sistemų parinkimui svarbu atkreipti dėmesį į žemą matuojamų komponentų aptikimo lygį ir matavimo sistemos tipą. Galima išskirti 2 pramonėje taikomus matavimo sistemos tipus: taškinio ir perimetro matavimo.

Taškinio matavimo oro monitoringo sistemos

Tokių sistemų matavimas yra atliekamas viename koncentruotame taške. Pagrindiniai privalumai yra gana paprastas diegimas ir nesudėtinga kalibravimo procedūra.

Perimetro matavimo oro monitoringo sistemos

Oro taršos ir kvapų monitoringas yra sudėtinga, kompleksinė sistema. Viena pramoninė zona gali turėti tūkstančius taršą ir kvapus generuojančių šaltinių, kurių komponentai ir koncentracija smarkiai skiriasi. Dažnu atveju, didžioji dalis šių šaltinių nėra identifikuojami. To pasekoje, taškinio matavimo monitoringo sistemos tokiose aplikacijose nesuteiks pilno emisijų „paveikslo“. Atviro kelio perimetro matavimo sistemos yra skirtingos ir suteikia  klientui  galimybę apimti didelę teritoriją su viena matavimo sistema

Perimetro matavimo oro monitoringo sistemos schema

Perimetro matavimo oro monitoringo sistemos įranga

  • Analizatorius, įskaitant analizatoriaus programinę įrangą;
  • Emiterio ir imtuvo komplektas;
  • Maitinimo blokas;
  • Šviesolaidinis kabelis.

Apie kokybiškų, žemą aptikimo lygį, ilgaamžiškumą ir svarbiausia  –  rezultatų  patikimumą  garantuojančių oro   monitoringo    sistemų    diegimo    galimybes        plačiau pakonsultuoti    gali    patyrusi    UAB     „Siemtecha“    inžinierių komanda. UAB „Siemtecha“ jau daugiau nei 12 metų sėkmingai teikia profesionalius sprendimus ir paslaugas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse rinkose. Įmonės veiklos kryptys – pramonės įrenginių automatizavimas, pastatų inžinerinės sistemos ir technologijos, projektavimo, diegimo, priežiūros ir specializuotų mokymų paslaugos.

Pateikite užklausą